Language
Zoeken
Contact
Sitemap
Den Bosch Cultuurstad

Het Bossche Broek

Het Bossche Broek

's-Hertogenbosch is trots op zijn stuk ongerept natuurgebied Het Bossche Broek welke zo'n 116 ha omvat. Op Europese schaal vormt het natuurgebied een waardevolle natuur schakel, daarom heeft het natuurgebied ook de status van Natura 2000- gebied.
Een natuurgebied aangrezend aan Den Bosch centrum

Een natuurgebied aangrezend aan Den Bosch centrum

In de geschiedenis van Den Bosch was dit moerassige rivierklei- en veengrondgebied een natuurlijk verde- digingswerk. 's-Hertogenbosch kreeg de bijnaam: '(onoverwinnelijke) Moerasdraak'. Tot op heden scheiden alleen de stadswallen, met de bijzondere vegetatie, de natuur van het centrum van Den Bosch. Vanuit het zuid oosten van de stad heb je dan ook een adembenemend uitzicht over de ongerepte weidsheid van onder andere graslanden, wateren en rietkragen. Rond de jaren veertig is er sprake geweest van bebouwing, door de vele tegenspraak van de gemeente Vught heeft het gemeentebestuur besloten om dit plan te laten varen. Gelukkig maar, het is namelijk een bijzonder stuk natuur met een bijzondere flora en fauna tegen het centrum van de stad, tevens een plaats waar mensen tot rust komen en een frisse neus kunnen halen. Door mooie wandel- en fietspaden is het een uitstekend gebied om een ronde door de natuur te maken.
Flora en fauna

Flora en fauna

Het natuurgebied is gelegen aan de Dommel en bestaat voornamelijk uit graslanden met bijzondere planten, die vooral voorkomen waar zich ondergronds water bevindt. Zoals de moeraszegge, moeraskartelblad, veenpluis, wateraardbei, watergentiaan, dotterbloem, zwanenbloem, grote pimpernel, holpijp en snavelzegge.

Om het moerassige karakter te behouden en de grondwaterstand te verhogen heeft men een stuw geplaatst. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nog lang van dit natuurgebied mogen genieten is er ter verbetering van de waterkwaliteit een waterdoorgang en een gemaal aangelegd.
Veel vogels strijken graag neer in dit natuurgebied, waaronder de roerdomp, wintertaling, bruine kieken- dief, boomvalk, rietzanger, blauwborst en de kleine karekiet. Het is dan ook één van de belangrijkste weidevogelgebieden van Brabant. Op bepaalde graslanden graaizen koeien, dat heeft te maken met de plantensoort. Over het algemeen maait Staats- bosbeheer de percelen. Het maaien wordt aangepast aan het broedseizoen van de vogels, waarbij het maaisel gelijk wordt afgevoerd om de bodem schraal te houden. Goed voor de plantengroei en zo kunnen onder andere de kwartelkoning en de grutto rustig voor hun kroost zorgen.
De Groene Delta

De Groene Delta

Om de natuurschoon te behouden en te reconstrueren vormt Het Bossche Broek een onderdeel van De Groene Delta. Op 5 februari 2010 heeft de inwijding van de reconstructie van Het Bossche Broek plaats gevonden. Zo zijn er onder andere nieuwe wandel- paden aangelegd, geven kilometerpalen de 'Verboden Kringen' uit de Tachtigjarige Oorlog aan en is er een uitkijkpost langs de Dommel geplaatst. Maar het belangrijkste is dat de flora en fauna weer is hersteld door sommige sloten te dempen, nieuwe sloten aan te leggen en enkele oevers schuin te laten lopen. Door middel van stuwtjes worden de natte graslanden waar nodig hersteld en wellicht komt men daar op den duur weer in overvloed het moeraskartelblad tegen.